Liczba gości: 2518
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA Zmaiana terminu składania i otwarcia ofert! „BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW MOSTOWYCH
NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
z podziałem na 7 Części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z bieżącym utrzymaniem czystości obiektów mostowych, w tym:
- Wykonanie usług porządkowych
- Oznakowanie prowadzonych usług
- Zimowe utrzymanie
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/12/Z-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od 01.05.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.
W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej uniemożliwiającej rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 01.05.2013 r., dzień rozpoczęcia świadczenia usługi zostanie przesunięty na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym umowa zostanie podpisana.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
CZĘŚĆ Nr 1 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100);
CZĘŚĆ Nr 2 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100);
CZĘŚĆ Nr 3 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100);
CZĘŚĆ Nr 4 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100);
CZĘŚĆ Nr 5 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100);
CZĘŚĆ Nr 6 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
CZĘŚĆ Nr 7 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata: 37,30 zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel - Starszy Specjalista w Wydziale Mostów;
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 15/04/2013 do godziny 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z wprowadzoną zmianą treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, w zakresie dotyczącym opisu spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz w oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 przesuwa termin składania ofert do dnia 15.04.2013 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2013 r. o godzinie 10:05.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH
„MOSBUD” Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 7
75-835 Koszalin

Część nr 2
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Część nr 3
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Część nr 4
Przedsiębiorstwo Usługowe „Kabex” Sp. z o.o.
Leźno 23a
80-298 Gdańsk

Część nr 5
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Część nr 6
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 3
82-500 Kwidzyn

Część nr 7
Przedsiębiorstwo Usługowe „Kabex” Sp. z o.o.
Leźno 23a
80-298 Gdańsk
Cena: Część nr 1
Cena netto 637 274,00 zł
Podatek VAT 8% 50 981,92 zł
Cena brutto 688 255,92 zł

Część nr 2
Cena netto 822 380,00 zł
Podatek VAT 8% 65 790,40 zł
Cena brutto 888 170,40 zł

Część nr 3
Cena netto 1 111 800,00 zł
Podatek VAT 8% 88 944,00 zł
Cena brutto 1 200 744,00 zł

Część nr 4
Cena netto 898 880,00 zł
Podatek VAT 8% 71 910,40 zł
Cena brutto 970 790,40 zł

Część nr 5
Cena netto 350 280,00 zł
Podatek VAT 8% 28 022,40 zł
Cena brutto 378 302,40 zł

Część nr 6
Cena netto 1 143 040,00 zł
Podatek VAT 8% 91 443,20 zł
Cena brutto 1 234 483,20 zł

Część nr 7
Cena netto 1 270 300,00 zł
Podatek VAT 8% 101 624,00 zł
Cena brutto 1 371 924,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1-7
30/04/2013
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 4
Część nr 2 - 5
Część nr 3 - 4
Część nr 4 - 6
Część nr 5 - 3
Część nr 6 - 4
Część nr 7 - 3
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1
Cena netto 637 274,00 zł
Podatek VAT 8% 50 981,92 zł
Cena brutto 688 255,92 zł

Część nr 2
Cena netto 822 380,00 zł
Podatek VAT 8% 65 790,40 zł
Cena brutto 888 170,40 zł

Część nr 3
Cena netto 1 111 800,00 zł
Podatek VAT 8% 88 944,00 zł
Cena brutto 1 200 744,00 zł

Część nr 4
Cena netto 898 880,00 zł
Podatek VAT 8% 71 910,40 zł
Cena brutto 970 790,40 zł

Część nr 5
Cena netto 350 280,00 zł
Podatek VAT 8% 28 022,40 zł
Cena brutto 378 302,40 zł

Część nr 6
Cena netto 620 086,60 zł
Podatek VAT 23% 142 619,92 zł
Cena brutto 762 706,52 zł

Część nr 7
Cena netto 1 270 300,00 zł
Podatek VAT 8% 101 624,00 zł
Cena brutto 1 371 924,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1
Cena netto 1 117 800,00 zł
Podatek VAT 8% 89 424,00 zł
Cena brutto 1 207 224,00 zł

Część nr 2
Cena netto 1 372 900,00 zł
Podatek VAT 23% 315 767,00 zł
Cena brutto 1 688 667,00 zł

Część nr 3
Cena netto 2 495 000,00 zł
Podatek VAT 8% 199 600,00 zł
Cena brutto 2 694 600,00 zł

Część nr 4
Cena netto 4 634 244,30 zł
Podatek VAT 23% 1 065 876,19 zł
Cena brutto 5 700 120,49 zł

Część nr 5
Cena netto 503 800,00 zł
Podatek VAT 8% 40 304,00 zł
Cena brutto 544 104,00 zł

Część nr 6
Cena netto 1 161 216,00 zł
Podatek VAT 8% 92 897,28 zł
Cena brutto 1 254 113,28 zł

Część nr 7
Cena netto 1 544 536,00 zł
Podatek VAT 8% 123 562,88 zł
Cena brutto 1 668 098,88 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj