Liczba gości: 1406
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-27
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH
W PSZCZEWIE I ŁAGOWIE W LATACH 2013 -2014
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W PSZCZEWIE
CZĘŚĆ NR 2: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W ŁAGOWIE
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH
W PSZCZEWIE I ŁAGOWIE W LATACH 2013 -2014
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W PSZCZEWIE
CZĘŚĆ NR 2: OBSŁUGA DOMKÓW KEMPINGOWYCH W ŁAGOWIE
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-3/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
od dnia podpisania umowy do 30.10.2014r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 35,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
Dorota Orlicka – telefon (68) 382 42 61, 382 27 44 – Starszy Specjalista w Rejonie Świebodzin
b) w sprawach proceduralnych:
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 08/03/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (Ustawa PZP) informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Część nr 1: Usługi Transportowo-Sprzętowe Jacek Domaszewicz Bobowicko ul. Kasztanowa 1 66-300 Międzyrzecz Cena oferty: 35 301,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta jeden złotych 00/100) Część nr 2: Roboty Drogowo-Budowlane Roman Tyliszczak Poźrzadło 26 66-220 Łagów Lubuski Cena oferty: 28 290,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Uzasadnienie wyboru: Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrane oferty są ofertami z najniższymi cenami. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Usługi Transportowo-Sprzętowe
Jacek Domaszewicz
Bobowicko
ul. Kasztanowa 1
66-300 Międzyrzecz
Część nr 2:
Roboty Drogowo-Budowlane
Roman Tyliszczak
Poźrzadło 26
66-220 Łagów Lubuski
Cena: Część nr 1: 35 301,00 zł
Część nr 2: 28 290,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 02.04.2013r.
Część nr 2: 02.04.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 3
Część nr 2: 4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Usługi Transportowo-Sprzętowe
Jacek Domaszewicz
Bobowicko
ul. Kasztanowa 1
66-300 Międzyrzecz
Część nr 2:
Roboty Drogowo-Budowlane
Roman Tyliszczak
Poźrzadło 26
66-220 Łagów Lubuski
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1: Roboty Drogowo-Budowlane
Roman Tyliszczak
Poźrzadło 26
66-220 Łagów Lubuski
Część nr 2:
Agencja Ochrony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „VOTUM”
Lech Bączkowski
ul. Nowa 21
85-119 Bydgoszcz
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj