Liczba gości: 1309
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-01
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE – ODDZIAŁ GDDKiA I REJON NOWA SÓL.
Opis przedmiotu zamówienia: SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE – ODDZIAŁ GDDKiA I REJON NOWA SÓL.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-2/2013
Termin realizacji: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 200,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 23,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
2. SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 27-02-2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Piotr Frątczak – telefon (68) 325 53 13 wew. 210 - Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego,
Anna Małecka – telefon (68) 325 53 13 wew. 257 - Wydział Administracji i Zaplecza Technicznego.
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, w terminie do 09/04/2013 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: BATCAR SERWIS S. C. K. Nowicki, R. Szymański ul. Przyleśna 3, 65-544 Zielona Góra Cena oferty: 195.176,49 złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 49/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BATCAR SERWIS S. C. K. Nowicki, R. Szymański
ul. Przyleśna 3, 65-544 Zielona Góra
Cena: Cena oferty: 195.176,49 złotych
Data udzielenia zamówienia: 20-05-2013
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty: 195.176,49 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty: 345.799,74 złotych [wykonawca wykluczony]
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj