Liczba gości: 2301
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-11
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 92 relacji węzeł Rzepin - granica województwa lubuskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi krajowej nr 92 relacji węzeł Rzepin - granica województwa lubuskiego
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia zostało zrealizowane w terminie do dnia 31-03-2014r. z uwzględnieniem następujących etapów:
Etap I: w terminie – do 30 sierpnia 2013r.;
Etap II: w terminie – do 31 października 2013r.;
Etap III: w terminie – do 20 stycznia 2014r.;
Etap IV: w terminie – do 31 marca 2014r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 1. Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 56,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
2. SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w dniu 07-03-2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Katarzyna Rudkiewicz – telefon (68) 325 53 13 wew. 234 - Wydział Dokumentacji
Michał Kuś – telefon (68) 325 53 13 wew. 234 - Wydział Dokumentacji
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, w terminie do 19/04/2013 r., do godziny 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
w terminie do 29/04/2013 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
w terminie do 29/04/2013 r., do godziny 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
w dniu 29/04/2013 r., o godzinie 11:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: COMPLEX PROJEKT sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe Plac Wolności 6/4 40-078 Katowice Cena oferty: 221.400,00 złotych (słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nie udzielono zamówienia.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto: 221.400,00 złotych.
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto: 749.070,00 złotych.
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj