Liczba gości: 1762
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 – SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2.
Opis przedmiotu zamówienia: ORGANIZACJA RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ NR 3 – SKOMUNIKOWANIE Z AUTOSTRADĄ A2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-3/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
Etap I: w terminie – do 15 maja 2013r. [dotyczy ustawienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu];
Etap II: w terminie – do 15 lipca 2013r. [dotyczy utrzymania oznakowania w czasie eksploatacji].
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 130,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245 – Wydział Realizacji Inwestycji
Grzegorz Krzysztofik – telefon (68) 325 53 13 wew. 253 – Wydział Realizacji Inwestycji
w sprawach proceduralnych:
Małgorzata Głąbowska – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 4, w terminie do 28/03/2013 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”) przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: Dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o. Ługów 18, 66-200 Świebodzin Cena oferty: 170.391,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BIG” Sp. z o.o.
Ługów 18, 66-200 Świebodzin
Cena: Cena oferty: 170 391,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 22/04/2013
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty: 59 064,60 zł (oferta odrzucona)
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty: 279 727,83 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj