Liczba gości: 1296
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: „NADZÓR NAUKOWO – TECHNICZNY NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU
KOSZWAŁY - KAZIMIERZOWO”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru naukowo – technicznego na etapie przygotowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo w trakcie wykonywania dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego i materiałów przetargowych). Zakres zamówienia obejmuje nadzór i dokonywanie oceny przez zespół ekspertów następujących elementów dokumentacji budowlanej: branża mostowa w zakresie konstrukcji, posadowienie obiektów mostowych oraz nasypów drogowych na gruntach organicznych i słabonośnych, według wymagań przedstawionych szczegółowo w Rozdziale 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/16/P-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych w pkt III Rozdziału 4 Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący integralny składnik SIWZ.
Wadium: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opłata 23,20 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – Jarosław Sobolewski – Kierownik Projektu w Wydziale Dokumentacji.
W sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
27.03.2013 r., godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Cena: 447 000,00 zł netto
549 810,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.04.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 447 000,00 zł netto
549 810,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 447 000,00 zł netto
549 810,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj