Liczba gości: 1697
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 450 godzin dyżuru.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/17/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.05.2013 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.05.2013 r.) do dnia 30.04.2014 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opłata 7,90 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg.
W sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska– Starszy Inspektor
w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
03.04.2013 r., godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MULTI Sp. z o.o. Usługi Drogowe S.C.
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
Cena: 177 906,00 zł netto
Data udzielenia zamówienia: 01.07.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 177 906,00 zł netto
Oferta z najwyższa ceną: 186 026,50 zł netto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj