Liczba gości: 1162
Data wszczęcia postępowania: 2013-03-29
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJĄCEJ WIACIE MAGAZYNOWEJ, UL. WIERZBOWA 6 W RACULI
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – remont wiaty do magazynowania piasku i soli, z wbudowanym we fragmencie wnętrza przy południowo-wschodniej ścianie szczytowej obiektem technicznym do przygotowywania i przechowywania solanki. Wiata jest obiektem wolnostojącym, jednonawowym, niepodpiwniczonym.
Zakres robót obejmuje: wymianę istniejącego pokrycia i wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi, naprawa słupów konstrukcji nośnej, naprawa ścian zewnętrznych, naprawa, wymiana, wykonanie tynków ścian, naprawa powierzchni betonowych, wykonanie docieplenia ściany, wymiana instalacji do produkcji i przechowywania solanki, wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd siłowych.

Teren inwestycji – Gmina Zielona Góra, teren Obwodu Drogowego w Raculi przy ul. Wierzbowej 6. Działka nr 324/6, obręb Racula
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-5/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez nadzór) w terminie do 31.08.2013r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7000,00 zł (siedem tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 217,83 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Dariusz Smoleński– telefon (68) 387 24 66 – Rejon Nowa Sól
b) w sprawach proceduralnych:
- Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 17 KWIETNIA 2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 18-04-2013 r.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 431 600,78 zł brutto a jedyna oferta złożona w postępowaniu, czyli oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę 646 257,67 zł brutto.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP - oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: NIE WYBRANO OFERTY
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: ZAKŁAD INSTALACYJNY-BUDOWLANY
  Stanisław Piekarski
  ul. Reymonta 6
  67-100 Nowa Sól
  Cena brutto: 646 257,67 zł
  Oferta z najwyższa ceną: ZAKŁAD INSTALACYJNY-BUDOWLANY
  Stanisław Piekarski
  ul. Reymonta 6
  67-100 Nowa Sól
  Cena brutto: 646 257,67 zł
  ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj