Liczba gości: 1562
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-03
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT NAWIERZCHNI DK 12 NA ODCINKU BOBRZANY-SZPROTAWA OD KM 65+700 DO KM 67+909
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot postępowania mają na celu remont nawierzchni bitumicznej, wyrównanie mieszanką mineralno – asfaltową, lokalnie remont konstrukcji nawierzchni wymagający naprawy głębokiej, remont nawierzchni chodnika, wykonanie chodnika oraz przywrócenie parametrów odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu działa niewłaściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.
Roboty obejmują:
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z AC 16W,
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11,
- remont nawierzchni zjazdu w km 66+081 strona prawa,
- wymiana krawężników betonowych,
- remont nawierzchni chodnika,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- ścinanie i uzupełnienie poboczy,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- oczyszczenie rowów oraz przepustów,
- odtworzenie granic pasa drogowego.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-6/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez nadzór) w terminie do 31.10.2013r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 104,20 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245, Karolina Ciesielka – telefon (68) 325 53 13 wew. 254 – Wydział Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach proceduralnych: Agnieszka Kuświk – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 19 KWIETNIA 2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w dniu 25 KWIETNIA 2013 r. o godz. 10:30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Adres korespondencyjny: EUROVIA POLSKA S.A. Oddział Lubusko-Dolnośląski, ul. Białowicka 3, 66-010 Nowogród Bobrzański. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Cena: Cena oferty:
netto: 1 467 733,00 zł
brutto: 1 805 311,59 zł
Data udzielenia zamówienia: 24-05-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Cena oferty: 1 805 311,59 zł
Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
Cena oferty 2 045 788,64 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj