Liczba gości: 2867
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-18
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PROWADZENIE I OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ (PID) GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PROWADZENIE I OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ (PID) GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia” Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284U-5/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 53,40 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach proceduralnych.
Magdalena Kwiecień – telefon (68) 325 53 13 wew. 255 – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych
b) w sprawach merytorycznych:
1) Helena Włodarczyk – telefon (68) 325 53 13 wew. 205 – Naczelnik Wydziału Dróg – GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 27/05/2013 r., do godziny 9:30
ZMIANIA: 03.06.2013r do godziny 9:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie dotyczy
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANIA: 03.06.2013r do godziny 9:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Konsorcjum firm: I) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 114, ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa Wspólnicy: 1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław 2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa II) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 115, ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa Wspólnicy: 1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław 2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa Cena oferty: 710 186,40 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 40/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
I) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 114, ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Wspólnicy:
1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o.,
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
II) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 115,
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Wspólnicy:
1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Cena: cena netto: 710 186,40 zł
cena brutto: 710 186,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.07.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum firm:
I) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 114, ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Wspólnicy:
1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o.,
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
II) Operator Usług Publicznych SP.K. S.C. Agent 115,
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Wspólnicy:
1) Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 Limited) Spółka Komandytowa, ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
2) Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
cena netto: 710 186,40 zł
cena brutto: 710 186,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Zakład Usług Leśnych „GAJ” Elżbieta Lemańczyk
66-320 Trzciel, ul. Grunwaldzka 2
cena netto: 679 881,60 zł
cena brutto: 836 254,37 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj