Liczba gości: 1563
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Jednostka prowadząca postępowanie – Rejon w Puławach
Adres: ul. Składowa 1a, tel. 81-886-47-49 fax. 81 886-21-27,
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego w Kurowie i w Żyrzynie oraz na palcu w Jastkowie
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z15/ZD/3/2013
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: Część A) 700,00zł. (słownie: siedemset złotych)
Część B) 2.600,00zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
– BGK NR KONTA 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać bezpłatnie ze strony ointernetowej Sprzedającego lub odebrać w siedzibie Sprzedającego w Puławach w godz. 7:15- 14:30
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: P. Adam Droń – Z-ca Kierownika Rejonu Puławach , telefon kontaktowy – 81 886 47 49
Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych i oznakowanych kopertach nalezy składać do 29.04.2013 do godz. 9:00 w biurze Rejonu w Puławach przy ul. Składowej 1A pok. nr 5
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta w związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.
pulawy@gddkia.gov.pl drukuj