Liczba gości: 1501
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-18
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: REJON GORZÓW WLKP.
CZĘŚĆ NR 2: REJON SŁUBICE
CZĘŚĆ NR 3: REJON ŻARY
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI:
CZĘŚĆ NR 1: REJON GORZÓW WLKP.
CZĘŚĆ NR 2: REJON SŁUBICE
CZĘŚĆ NR 3: REJON SŁUBICE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminach:
CZĘŚĆ NR 1: REJON GORZÓW WLKP.: od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2016 r.
CZĘŚĆ NR 2: REJON SŁUBICE:
DK nr 32 – od dnia 01.04.2013r. do dnia 31.12.2016r.
DK nr 22, 29, 31 – od dnia 01.10.2013r. do dnia 31.12.2016r.
CZĘŚĆ NR 3: REJON ŻARY: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 311,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Barbara Konieczna - telefon (95) 722 84 46 – Rejon w Gorzowie Wlkp.
- Stefan Kaźmierczak – telefon (95) 759 25 50, 758 25 51, 759 25 58 – Rejon Słubice
- Katarzyna Krawczyk - telefon (68) 363 48 96, 363 48 97 – Rejon w Żarach
- Barbara Jamka – telefon (68) 327 10 68-69, (68) 325 53 13 wew. 244
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień - telefon (68) 325 53 13 wew. 255 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 08/05/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Unieważniono w dniu 13.05.2013 r. część nr 3: uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Konsorcjum firm: 1) Lider: „ELKOR-Głogów” Sp. z o.o. ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice fax: (76) 747 66 54 2) Partner: P.H.U. „AKOR” Zenon Kokoszka Kosierz 52 a 66-627 Bobrowice Część nr 1: Cena oferty: 808 532,62 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 62/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Część nr 2: Cena oferty: 2 193 769,64 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 64/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
Część nr 2:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
Część nr 3: nie dotyczy
Cena: Część nr 1:
cena netto: 676 907,95 zł
cena brutto: 808 532,62 zł
Część nr 2:
cena netto: 1 883 159,30 zł
cena brutto: 2 193 769,64 zł
Część nr 3:
nie dotyczy
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1: 02.07.2013r.
Część nr 2: 02.07.2013r.
Część nr 3: nie dotyczy
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 1
Część nr 2: 1
Część nr 3: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
cena brutto: 808 532,62 zł
Część nr 2:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
cena brutto: 2 193 769,64 zł
Część nr 3:
ZAKŁAD TRANSPORTOWY
I OGÓLNOBUDOWLANY
EDWARD KARPOWICZ
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Oferta zotała odrzucona
cena brutto: 2 738 990,10 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
cena brutto: 808 532,62 zł
Część nr 2:
Konsorcjum firm:
1) Lider:
„ELKOR-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
2) Partner:
P.H.U. „AKOR”
Zenon Kokoszka
Kosierz 52 a
66-627 Bobrowice
cena brutto: 2 193 769,64 zł
Część nr 3:
ZAKŁAD TRANSPORTOWY
I OGÓLNOBUDOWLANY
EDWARD KARPOWICZ
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Oferta zotała odrzucona
cena brutto: 2 738 990,10 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj