Liczba gości: 1481
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-02
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 2 OD KM 0+000 DO KM 0+800 (strona lewa, strona prawa). Roboty budowlane stanowiące przedmiot postępowania mają na celu remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, remont nawierzchni betonowej wraz z remontem podbudowy, remont urządzeń BRD, wymianę uszkodzonych krawężników, rozbiórkę ogrodzenia z siatki oraz odnowę oznakowania poziomego.
Roboty obejmują:
-Frezowanie nawierzchni,
-Rozbiórkę nawierzchni betonowej,
-Rozbiórkę uszkodzonych krawężników betonowych,
-Rozbiórkę ogrodzenia z siatki stalowej,
-Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
-Wykonanie podbudowy z GRC Rm=2,5 MPa,
-Wykonanie w-wy wyrównawczej AC16W,
-Wykonanie podbudowy AC22P,
-Wykonanie w-wy wiążącej AC16W,
-Wykonanie warstwy ścieralnej SMA,
-Remont elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych,
-Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
-Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem,
-Regulacja studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-8/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez nadzór) w terminie do 31.10.2013r.
Wykonawca zobowiązany jest do etapowania inwestycji w następującej kolejności:
a) Etap I: remont jezdni południowej w km 0+550 (wyrwa),
b) Etap II: remont jezdni północnej,
c) Etap III: remont jezdni południowej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 84,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Kaliszewski – telefon (68) 325 53 13 wew. 245, Karolina Ciesielka – telefon (68) 325 53 13 wew. 254 – Wydział Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach proceduralnych: MAŁGORZATA GŁĄBOWSKA – telefon (68) 325 53 13 wew. 232 – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4 parter, w terminie do dnia 17-05-2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm - zwana dalej „ustawą PZP”), przekazuje Państwu informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: W wyniku postępowania dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Energetyków 6 64-100 LESZNO Cena oferty: 1 321 051,88 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 88/100). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Energetyków 6
64-100 LESZNO
Cena: Cena oferty: 1.321.051,88 zł
Data udzielenia zamówienia: 07-06-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Cena oferty: 1.321.051,88 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena oferty: 1.791.005,46 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj