Liczba gości: 1320
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: OBSŁUGA POMIARU RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne wykonywanie całodobowych pomiarów ruchu w ekranach dróg płatnych, pomiarów powykonawczych na nowo oddanych inwestycjach oraz innych pomiarów wynikających z zakresu działania GDDKiA Oddział w Gdańsku, których wykonanie może okazać się niezbędne w terminie od 11 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty umownej.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/18/Z-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało sukcesywnie zrealizowane w terminie od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku lub do wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie kwoty umownej.
Dokładny termin oraz zakres pomiarów Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia pomiaru.
Pierwszy pomiar odbędzie się 11 czerwca 2013 r. w zakresie określonym w Rozdziale 4 zawartym w SIWZ.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 17,90 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Babińska - Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 15 maja 2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn
Cena: cena umowna netto 73 600,00 zł,
podatek VAT 23 % 16 928,00 zł,
cena umowna brutto 90 528,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17.06.2013
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 71 600,00 zł,
podatek VAT 23 % 16 468,00 zł,
cena ofertowa brutto 88 068,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 153 600,00 zł
Podatek 23% VAT 35 328,00 zł
Cena ofertowa brutto 188 928,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj