Liczba gości: 1381
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-16
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych nr 22, 22b,29 i 31 - II przetarg
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713-1-3/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: zadanie nr 1 - 260,00 zł
zadanie nr 2 - 160,00 zł
zadanie nr 3 - 80,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski - tel. 095 759 25 62
Miejsce składania ofert: Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
do 31.05.2013 roku godz. 09:45, pokój nr 11
Informacja o zebraniu wykonawców: nie przewiduje się
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ: nie przewiduje się
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zamówienia nie udzielono
    Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
    Oferta z najniższą ceną: brak ofert
    Oferta z najwyższa ceną: brak ofert
    rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj