Liczba gości: 1069
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-20
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1217 F W M. JORDANOWO OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 3 DO KM 0+568
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1217 F W M. JORDANOWO OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 3 DO KM 0+568.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot postępowania mają na celu poprawę stanu nawierzchni, warunków bezpieczeństwa ruchu, estetyki oraz wyglądu obszaru zabudowy drogi powiatowej nr 1217 F na przedmiotowym odcinku.
Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od skrzyżowania do km 0+050,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania do km 0+190 wraz z krawężnikami,
- remont cząstkowy nawierzchni betonowej na odcinku od km 0+190 do km 0+535,
- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego na odcinku od km 0+535 do km 0+568.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-10/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez nadzór) w terminie do 3 m-cy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 323,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Witold Pussty – Biuro Kierownika Projektu S-3II w Międzyrzeczu;
b) w sprawach proceduralnych: Agnieszka Kuświk – Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 5 CZERWCA 2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o. o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn. Cena oferty: 296 703,68 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: kryterium ceny - najniższa cena). Zgodnie z SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o. o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn
Cena: Cena oferty netto: 241 222,50 zł
Cena oferty brutto: 296 703,68 zł
Data udzielenia zamówienia: 29-07-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o. o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn; Cena oferty brutto: 296 703,68 zł
Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie; Cena oferty brutto: 324 144,98 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj