Liczba gości: 1320
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-20
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŻARY
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON ŻARY
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-11/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl lub odpłatnie. Cena 259,00 PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych:
- Katarzyna Krawczyk - telefon (68) 363 48 96, 363 48 97 – Rejon w Żarach
- Barbara Jamka – telefon (68) 327 10 68-69, (68) 325 53 13 wew. 244
b) w sprawach proceduralnych:
- Magdalena Kwiecień - telefon (68) 325 53 13 wew. 255 - Wydział Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 10/06/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 465 469,56 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 56/100). Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
Cena: Cena oferty netto: 2 043 173,14 zł
Cena oferty brutto: 2 465 469,56 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.07.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
Cena brutto: 2 465 469,56 zł
Oferta z najwyższa ceną: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
cena brutto: 2 496 737,64 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj