Liczba gości: 2029
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-22
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon ( 48 68) 325 53 13, 327 10 68/9,
fax (48 68) 325 34 68
ZGA_Sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: BUDOWA ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW I GADÓW NA ODCINKU AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL – ETAP I
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKÓW KOMPENSACYJNYCH DLA PŁAZÓW I GADÓW NA ODCINKU AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO-NOWY TOMYŚL – ETAP I.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 5 zbiorników:
• Zbiornik lęgowy dla płazów Nr2 rejon km30+500 A-2 str. Lewa, Gmina Torzym, pow. zbiornika ok 1000 m2
• Zbiornik lęgowy dla płazów Nr4 rejon km60+200 A-2 str. Prawa, Gmina Lubrza, pow. zbiornika ok. 500 m2,
• Zbiornik lęgowy dla płazów Nr5 rejon km60+500 A-2 str. Prawa, Gmina Lubrza, pow. zbiornika ok. 500 m2,
• Zbiornik lęgowy dla płazów Nr10 rejon km79+200 A-2 str. Prawa, Gmina Trzciel, pow. zbiornika ok 2500 m2,
• Zbiornik lęgowy dla płazów Nr11 rejon km79+700 A-2 str. Prawa, Gmina Trzciel, pow. zbiornika ok. 2500 m2.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-9/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez nadzór) w terminie do 15-11-2013r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 53 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr 41 1130 1222 0030 2036 0420 0005.
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.
Cena SIWZ - 474,05,00 ZŁ PLN. Podana cena dotyczy odbioru w Oddziałe GDDKiA w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. W przypadku zamówienia wysyłki dokumentacji, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki (wniosek o przesłanie SIWZ powinien zawierać pełną nazwę firmy, NIP).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Kaliszewski, Grzegorz Krzysztofik – Wydział Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach proceduralnych: Agnieszka Kuświk – Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 6 CZERWCA 2013 r. do godz. 9:30.
ZMIANA TERMINU
w terminie do dnia 14 CZERWCA 2013 r. do godz. 9:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 parter, w terminie do dnia 14 CZERWCA 2013 r. do godz. 9:30.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. - zwana dalej „ustawą PZP”), informuje, że dokonano wyboru oferty Wykonawcy: DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań. Cena oferty: 2 190 000,79 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jedno kryterium: najniższa cena). Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz złoży ofertę z najniższą ceną. Wybrana oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych i nie uznanych za odrzucone. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z ceną ofert zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DRENBUD Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Henryk Paczka, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań.
Cena: Cena netto: 1 780 488,45 zł
Cena brutto: 2 190 000,79 zł
Data udzielenia zamówienia: 31-07-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: „KOWAL” Filip Pietrusewicz,
ul. Ruda 9/1,
70-733 Szczecin;
Cena brutto: 1 219 192,36 zł
Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane,
INFRAKOM Sp. z o. o.,
ul. Słodowa 1,
64-200 Wolsztyn;
Cena brutto: 2 927 195,14 zł
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl drukuj