Liczba gości: 1697
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWA CHLORKU SODU I CHLORKU WAPNIA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/GDAŃSK”
z podziałem na 2 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i rozładunkiem na miejscu chlorku sodu z antyzbrylaczem i/lub chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg krajowych, w okresie kolejnych 2 sezonów zimowych (2013/2014 i 2014/2015) do magazynów Obwodów Drogowych GDDKiA Oddział w Gdańsku w łącznej ilości:
a)chlorek sodu – ok. 60 000 Mg;
b)chlorek wapnia – ok. 500 Mg
przy czym w jednym sezonie zimowym (sezon zimowy trwa od października do kwietnia roku następnego) należy dostarczyć:
a)chlorek sodu – ok. 30 000 Mg;
b)chlorek wapnia – ok. 250 Mg.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (dalej zwaną „IDW”) „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:
a) CZĘŚĆ nr 1 „DOSTAWA CHLORKU SODU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK”,
b) CZĘŚĆ nr 2 „DOSTAWA CHLORKU WAPNIA DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK”,
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/22/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie dla obu części zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.08.2013 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.08.2013 r.) do dnia 30.04.2015 r.
Wadium: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 w wysokości 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy).
2) dla CZĘŚCI Nr 2 w wysokości 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i merytorycznych – mgr inż. Michał Tyburski – Starszy Inspektor w Wydziale Dróg;
W sprawach procedury przetargowej – mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
pokój nr 10, w terminie do dnia 15.07.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa;
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - Ciech Trading S.A., ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa.
Cena: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - 14 514 246,00 zł brutto
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - 489 589,20 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - 01.08.2013 r.
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - 01.08.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - 3
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - 4
Oferta z najniższą ceną: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - 14 514 246,00 zł brutto
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - 489 589,20 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1) dla CZĘŚCI Nr 1 - 19 778 400,00 zł brutto
2) dla CZĘŚCI Nr 2 - 600 141,60 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj