Liczba gości: 1406
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ S6 NA WYSOKOŚCI DZIELNICY GDYNIA CHWARZNO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych ekranów akustycznych na następujących odcinkach drogi krajowej nr S6 tj. od km 316+645 do km 316+725 i od km 316+580 do km 316+700 o łącznej długości ok. 198 m;
- pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/23/D-9/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z nadzorem autorskim).
Na termin wykonania niniejszej Umowy składa się:
a) 7 miesięcy od dnia podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z zachowaniem terminów pośrednich wykonania poszczególnych części składowych opracowania wymienionych w Formularzu 2.1. tj. TABELI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH;
b) ok. 12 miesięcy na sprawdzenie dokumentacji, ewentualne poprawianie jej błędów oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
c) ok. 29 miesięcy na realizację robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy.
Termin 48 miesięcy zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: 1 500 zł (słownie złotych jeden tysiąc pięćset)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 18,50 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Iwona Miśkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 02/07/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIA POLONIA Sp. z o.o.
ul. Rataje 164
61-168 Poznań
Cena: Cena netto: 34 357,50 zł
Podatek Vat 23%: 7 902,23 zł
Cena brutto: 42 259,73 zł
Data udzielenia zamówienia: 21/08/2013
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 34 357,50 zł
Podatek Vat 23%: 7 902,23 zł
Cena brutto: 42 259,73 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 51 850,00 zł
Podatek Vat 23%: 11 925,50 zł
Cena brutto: 63 775,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj