Liczba gości: 23369
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-21
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
adres strony internetowej: http://www.gddkia.gov.pl
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi w imieniu Zamawiającego terenowa jednostka organizacyjna Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68/9; faks (68) 325-34-68 zga_sekretariat@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. Drugi odcinek realizacyjny od km 286+043 do km 299+350 o długości 13,30 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra oraz w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Otyń. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Jany, m. Zielona Góra, Racula, Ługowo, Niedoradz, Sucha.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi, połączeniu od strony północnej, poprzez pierwszy odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z budowanym dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej, poprzez trzeci odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4).
Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, budowa/ przebudowa dróg poprzecznych.
3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Zielona Góra Północ”, „Zielona Góra Południe”
i „Niedoradz” (część).
4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejacej jezdni drogi S3.
5. Budowa obiektów inżynierskich.
6. Budowa przepustów drogowych.
7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
11. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-R2-284R-16/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy PLN).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku wraz z załącznikami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są do pobrania ze strony internetowej oraz można je uzyskać bezpłatnie pod adresem przeprowadzającego postępowanie lub też może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą za pobraniem pocztowym.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dz. Urz. UE w dniu 21-06-2013 r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych:
Jarosław Brzeczka - Kierownik Projektu S3
w sprawach proceduralnych:
Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska, Agnieszka Kuświk - Wydział Zamówień Publicznych.
Termin składania wniosków: 2013-08-05 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w terminie do 23/07/2013 r., do godziny 9:30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w pokoju nr 2, w terminie do 05/08/2013 r., do godziny 9:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW!!!
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w pokoju nr 2, w terminie do 05/08/2013 r., do godziny 9:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum: Lider - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Partner - FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt, Hiszpania 1)Cena oferty brutto: 194.293.222,94 złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 94/100). Liczba punktów: 90 2)Gwarancja jakości: 10 lat. Liczba punktów: 5 3)Termin realizacji: 22 m-ce. Liczba punktów: 5 Łączna liczba punktów: 100 Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), to jest: Cena oferty (C) – waga 90%, Gwarancja jakości (G) waga - 5%, Termin realizacji (T) - waga 5%. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą – otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru oferty. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 12.1. IDW. W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktację zawarto w załączniku.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
Lider - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Partner - FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt, Hiszpania
Cena: 1. Cena netto: 157 961 969,87 zł; Cena oferty brutto: 194 293 222,94 złotych;
2. Gwarancja jakości: 10 lat;
3. Termin realizacji: 22 m-ce.
Data udzielenia zamówienia: 20-10-2015
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum:
Lider - BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Partner - FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt, Hiszpania
Cena oferty brutto: 194 293 222,94 złotych
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum:
Lider
MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Partner
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
„ERBEDIM“ SP. Z O. O.
ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena oferty brutto: 229 776 999,99 złotych
zga_sekretariat@gddkia.gov.pl drukuj