Liczba gości: 1377
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Jednostka prowadząca postępowanie – Rejon w Puławach
Adres: ul. Składowa 1a, tel. 81-886-47-49 fax. 81 886-21-27,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: pulawy@gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161
Przedmiot zamówienia: II Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego
w Kurowie i w Żyrzynie oraz na placu w Jastkowie
Opis przedmiotu zamówienia: II Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego
w Kurowie i w Żyrzynie oraz na placu w Jastkowie
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z15/ZD/3/II/2013
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium
w wysokości: Część A) 500,00zł. (słownie: pięćset złotych)
Część B) 1.800,00zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
– BGK NR KONTA 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Sprzedającego lub odebrać w siedzibie Sprzedającego w Puławach w godz. 7:15-14:30
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: P. Adam Droń – Z-ca Kierownika Rejonu Puławach , telefon kontaktowy – 81 886 47 49
Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych i oznakowanych kopertach należy składać do 16.07.2013 do godz. 9:00 w biurze Rejonu w Puławach przy ul. Składowej 1A pok. nr 5
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Przetarg unieważniono z uwagi na to, że do dnia 16.07.2013 do godZ. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta.
pulawy@gddkia,gov.pl drukuj