Liczba gości: 1124
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY MIASTA GDAŃSKA (S7)
WRAZ Z PRZEBUDOWANĄ DK S6
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla Południowej Obwodnicy miasta Gdańska (DK S7) wraz z przebudowanym odcinkiem S6.
W ramach analizy porealizacyjnej należy wykonać m.in.:
- pomiary hałasu komunikacyjnego w 12 punktach pomiarowych;
- pomiary zanieczyszczeń wód opadowych w 17 punktach pomiarowych;
- sprawdzenie wykonania i skuteczności zastosowanych rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt.
Przedmiotowe pomiary należy wykonać na Południowej Obwodnicy m. Gdańska na długość 17,86 km oraz przebudowany w ramach omawianego zadania odcinek S6 (Obwodnica Trójmiasta) długości 2,91 km.
Przez analizę porealizacyjną rozumie się wykonanie opracowania porównującego ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko (zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania) i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia. Zadaniem analizy porealizacyjnej jest przede wszystkim stwierdzenie czy w raporcie przyjęto słuszne założenia oraz czy w związku z tym zaproponowano wystarczająco skuteczne zabezpieczenia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/27/D-9/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie
do dnia 03 listopada 2014 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych cztery tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 120,30 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Iwona Miśkiewicz – zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 15.07.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 40
51-162 Wrocław
Cena: Cena netto: 127 800,00 zł
Podatek VAT 23%: 29 394,00 zł
Cena brutto: 157 194,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 06/08/2013
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 127 800,00 zł
Podatek VAT 23%: 29 394,00 zł
Cena brutto: 157 194,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 154 750,00 zł
Podatek VAT 23%: 35 592,50 zł
Cena brutto: 190 342,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj