Liczba gości: 926
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Określenie wartości nieruchomości oraz wykonanie opinii dla potrzeb Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatu szacunkowego w celu nabycia nieruchomości oraz wykonanie opinii w sprawie określenia wysokości odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu wraz z wyceną wartości rynkowej nieruchomości.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/28/P-3/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
W terminie 2 lat od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do aktualizacji sporządzonych operatów szacunkowych oraz do składania pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzonych operatów szacunkowych.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 9,90 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i merytorycznych - mgr Maciej Należny – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 15/07/2013 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RADIUS OBRÓT I WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ul. Jaśkowa Dolina 72/7
80-286 Gdańsk
Cena: Cena netto: 2 750,00 zł
Podatek VAT: 632,50 zł
Ceba brutto: 3 382,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 19/07/2013
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 2 750,00 zł
Podatek VAT: 632,50 zł
Ceba brutto: 3 382,50 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 2 750,00 zł
Podatek VAT: 632,50 zł
Ceba brutto: 3 382,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj