Liczba gości: 1820
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30.
Przedmiot zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. „PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO”
polegające na wykonaniu zadania pn.: „PROJEKT BUDOWY DRUGIEGO MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W MIEJSCOWOŚCI KIEZMARK WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7”.
Opis przedmiotu zamówienia: Dnia 06 czerwca 2012 roku została podpisana umowa nr 116/P-2/2012 z Wykonawcą: TRANSPROJEKTEM GDAŃSKIM Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk, celem realizacji zadania pn. PROJEKT BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU KOSZWAŁY – KAZIMIERZOWO”, w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze sprawy (przetargu) GDDKiA-O/Gd-ZP/01/P-2/2012. Przedmiotem w/w zadania (zwanego dalej „zamówieniem podstawowym”) jest wykonanie opracowań wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z materiałami do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla w/w zadania inwestycyjnego w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację techniczną. Nadto w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.
Zamówienie podstawowe dotyczy odcinka drogi ekspresowej S7 o długości około 40 km. Trasa S7 na przedmiotowym odcinku przekracza rzekę Wisłę w miejscowości Kiezmark. W ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu na rzece Wiśle wraz z dojazdami w ciągu jezdni północnej drogi ekspresowej S7 (obiekty MA-08L, MA-09L i MA-10L). Dla przeprowadzenia drugiej jezdni (południowej) przez rzekę Wisłę zakładano wykorzystanie w I etapie inwestycji istniejącego obecnie mostu na rzece Wiśle w miejsc. Kiezmark w ciągu drogi krajowej nr 7 klasy technicznej GP. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w II etapie inwestycji miały zostać wybudowane nowe obiekty mostowe w ciągu jezdni południowej trasy S7 (obiekty MA-08P, MA-09P i MA-10P), a istniejący obecnie most w ciągu drogi krajowej nr 7 zostałby przeznaczony dla ruchu lokalnego.
Zamawiający postanowił, ze względów ekonomicznych, przyspieszyć realizację obiektów mostowych na rzece Wiśle w ciągu jezdni południowej drogi ekspresowej S7 (obiekty MA-08P, MA-09P i MA-10P) i wybudować je już w I etapie inwestycji, udzielając dotychczasowemu Wykonawcy przedmiotowego zamówienia uzupełniającego. Jednoczesna budowa obiektów mostowych na rzece Wiśle w ciągu jezdni północnej i południowej zredukuje koszty inwestycji, m.in. z powodu jednorazowej mobilizacji sprzętu, kadry i zaplecza technicznego Wykonawcy robót. Wobec powyższego, istniejący obecnie most w ciągu drogi krajowej nr 7 zostanie przeznaczony już w I etapie przedsięwzięcia dla ruchu lokalnego.
Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia układu drogowego scalającego trzy trasy komunikacyjne o znaczeniu ogólnokrajowym: autostrady A1 Gdańsk – Łódź – Gliwice – granica państwa w ciągu drogi międzynarodowej E-75, drogi ekspresowej S6 Gdańsk – Szczecin w ciągu drogi międzynarodowej E-28 oraz drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków – granica państwa w ciągu drogi międzynarodowej E-77. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i poprawę stanu bezpieczeństwa w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Ponadto zostanie podniesiona klasa nośności trasy oraz obiektów inżynierskich zgodnie z wymogami standardów UE. Projektowana trasa S7 usprawni dojazd do aglomeracji trójmiejskiej oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestycjami wzdłuż wymienionej drogi.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd - ZP/25/P-2/WR/2013
Termin realizacji: Przedmiot umowy, na który będzie udzielone przedmiotowe zamówienie uzupełniające, będzie realizowany w terminie 58 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich ich wykonania określonych w pkt 2.1.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego integralny składnik Istotnych Postanowień do umowy.
Na okres ten składa się:
• około 10 miesięcy – wykonanie dokumentacji projektowej określonej w Tabeli Opracowań Projektowych jako Etap I zamówienia;
• około 6 miesięcy procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
• około 42 miesiące – okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady, w którym Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego.
Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż okres 58 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wskazuje do kontaktowania się z Wykonawcą następującą osobę: Jarosław Sobolewski - Kierownik Projektu
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: z wolnej ręki
Pełna treść ogłoszenia:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Cena: Wartość netto: 900 000,00 zł;
23 % podartku VAT: 207 000,00 zł;
Wartość brutto: 1 107 000,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.07.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj