Liczba gości: 1301
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH”
z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych GDDKiA Oddział w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała następujące Części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do Obwodu Drogowego w Bytoni k/Zblewa”,
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do Obwodu Drogowego w Wejherowie”,
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do Obwodu Drogowego w Kościerzynie i do „Koszarki” w Szarlocie k/Kościerzyny”,
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do Rejonu
w Słupsku i do Obwodu Drogowego w Kobylnicy”,
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do „Koszarki”
w Przebrnie k/Krynicy Morskiej”.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części (część) zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/26/F-2/2013
Termin realizacji: Zamówienie dla wszystkich 5 części należy realizować w terminie od dnia 16.09.2013 r. (lub od dnia podpisania umowy jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 15.09.2017 r. lub wcześniejszego wykonania wartości zamówienia w zakresie wysokości kwoty zapisanej w umowie.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 – 2 100,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto 00/100),
Część Nr 2 – 2 100,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto 00/100),
Część Nr 3 – 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
Część Nr 4 – 6 300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100),
Część Nr 5 – 3 300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): pecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 8,70 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego;
b) w sprawach procedury przetargowej - Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 20/08/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Na wszystkie cześci zamówienia:
OKTAN Brzeski, Grzenkowicz Sp.j.
ul. Bohaterów Westerplatte 7
76-200 Słupsk
Cena: Część nr 1:
Cena netto: 105 120,00 zł
Podatek VAT 23% 24 177,60 zł
Cena brutto: 129 297,60 zł
Część nr 2:
Cena netto: 104 400,00 zł
Podatek VAT 23% 24 012,00 zł
Cena brutto: 128 412,00 zł

Część nr 3:
Cena netto: 150 800,00 zł
Podatek VAT 23% 34 684,00 zł
Cena brutto: 185 484,00 zł

Część nr 4:
Cena netto: 308 850,00 zł
Podatek VAT 23% 71 035,50 zł
Cena brutto: 379 885,50 zł

Część nr 5:
Cena netto: 164 980,00 zł
Podatek VAT 23% 37 945,40 zł
Cena brutto: 202 925,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/09/2013
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 - 3
Część nr 2 - 3
Część nr 3 - 2
Część nr 4 - 4
Część nr 5 - 3
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Cena netto: 105 120,00 zł
Podatek VAT 23% 24 177,60 zł
Cena brutto: 129 297,60 zł
Część nr 2:
Cena netto: 104 400,00 zł
Podatek VAT 23% 24 012,00 zł
Cena brutto: 128 412,00 zł

Część nr 3:
Cena netto: 150 800,00 zł
Podatek VAT 23% 34 684,00 zł
Cena brutto: 185 484,00 zł

Część nr 4:
Cena netto: 308 850,00 zł
Podatek VAT 23% 71 035,50 zł
Cena brutto: 379 885,50 zł

Część nr 5:
Cena netto: 164 980,00 zł
Podatek VAT 23% 37 945,40 zł
Cena brutto: 202 925,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Cena netto: 124 560,00 zł
Podatek VAT 23% 28 648,80 zł
Cena brutto: 153 208,80 zł
Część nr 2:
Cena netto: 124 560,00 zł
Podatek VAT 23% 28 648,80 zł
Cena brutto: 153 208,80 zł

Część nr 3:
Cena netto: 179 920,00 zł
Podatek VAT 23% 41 381,60 zł
Cena brutto: 221 301,60 zł

Część nr 4:
Cena netto: 370 220,00 zł
Podatek VAT 23% 85 150,60 zł
Cena brutto: 455 370,60 zł

Część nr 5:
Cena netto: 195 490,00 zł
Podatek VAT 23% 44 962,70 zł
Cena brutto: 240 452,70 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj