Liczba gości: 1085
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Dostawa zestawu do sondowań statycznych CPTu wraz z wyposażeniem”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do sondowań statycznych CPTu z oprzyrządowaniem - penetrometr statyczny 200 kN, zabudowany na platformie z samojezdnym napędem gąsienicowym wraz z przyczepą transportową. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera transport i rozładunek zestawu na miejscu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/30/T-1/2013
Termin realizacji: W terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Pobrana ze strony - bezpłatna.
Wersja wydrukowana - 7,90 zł.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
tel. 58 51 12 443
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
pokój nr 10, do dnia 21.08.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „GEOSOFT” Sp. z o.o.
ul. Drobuta 10, 51-511 Wrocław
Cena: cena umowna netto 636 200,00 zł,
podatek VAT 23 % 146 326,00 zł,
cena umowna brutto 782 526,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 06/09/2013
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj