Liczba gości: 1413
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Prowadzący postępowanie: Rejon w Lubartowie ul.Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu składowym na działce nr 732 w m. Dys. (drewno pochodzące z wycinki drzew w ciągu drogi ekspresowej S17 odc. Kurów – Lublin– Piaski - Zadanie 3 ).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako opałowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych, zgromadzone na placu składowym na działce nr 732 w m. Dys. Drewno pochodzi z wycinki drzew w ciągu drogi ekspresowej S17 odc. Kurów - Lublin– Piaski – Zadanie, na masę po zaokrągleniu: S4 - w ilości 280 m3
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Transport drewna i jego załadunek odbywał się będzie na koszt Kupującego.
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z13/zbycie_drewna/17/2013
Termin realizacji: Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7dni od dnia zawarcia UMOWY sprzedaży
Drewna zabrać z działki do do dn. 17.08.2013r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
800,00 zł. ( słownie: osiemset)
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
– BGK NR KONTA 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyzsza ncena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację mozna pobrać bezplatnie ze strony internetowej slub odebrać w siedzibie sprzedajacego w Lubartowie ul. Krańcowa 6
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Waldemar Zyga -w sprawach dotyczących procedury przetargowej tel. 81 854-27-06
Ewa Sochaczewska- w sprawach merytorycznych dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia, tel. 81 854-27-01
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin
Prowadzący postępowanie: Rejon w Lubartowie ul.Krańcowa 6, 21-100 Lubartów
do dn. 26.07.2013r do godz. 9:00 pokój nr 4
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 26.07.2013r. godz. 9.00 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie
lubartow@gddkia.gov.pl drukuj