Liczba gości: 1613
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70;
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „BUDOWA EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR S6 NA ODCINKU OD KM 312+580 DO KM 312+840 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ EKRANU ISTNIEJĄCEGO”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)rozebranie wypełnienia ekranów z tworzyw sztucznych – 426,0 m2;
b)rozbiórkę stalowej konstrukcji wsporczej ekranów – 19 239,0 kg;
c)rozbiórkę stalowych barier drogowych – 250,0 m;
d)ustawienie barier ochronnych stalowych – 250,0 m;
e)montaż stalowej konstrukcji wsporczej ekranu – 28 394,0 kg;
f)wykonanie ekranu akustycznego – 1 176,0 m2;
g)wykonanie pali wierconych CFA o średnicy 60 cm – 350 m;
h)zabezpieczenie antykorozyjne betonu – 346,0 m2;
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/32/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie – 90 dni kalendarzowych licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 30 000,00 zł (słownie złotych trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 97,29 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Dawid Szczepański – Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70;
80-298 Gdańsk
06/08/2013 do godz. 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Laurus Iwona Miller
ul. Edmunda Jana Osmańczyka 18/4
01-494 Warszawa
Cena: cena umowna netto: 620 267,12 zł,
podatek VAT 23 %: 142 661,44 zł,
cena umowna brutto 762 928,56 zł.
Data udzielenia zamówienia: 02/09/2013
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 620 267,12 zł,
podatek VAT 23 %: 142 661,44 zł,
cena umowna brutto 762 928,56 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 1 233 689,15 zł,
podatek VAT 23 %: 283 748,50 zł,
cena umowna brutto 1 517 437,65 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj