Liczba gości: 1250
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Prowadzący postępowanie: Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w ciągu DK 74 pod budowe Obwodnicy m. Hrubieszów.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego w ilości 11,59m3.
Numer przetargu: 1-II/Z-16/ZBYCIE DREWNA/2013
Wadium: Przed terminem składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyzsza cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ mozna pobrac bezpłatnie ze strony internetowej Sprzedającego lub pobrać w siedzibie Sprzedającego w godz. 7:00-15:00
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Urszula Korżan
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Prowadzący postępowanie: Rejon Zamość ul.Szczebrzeska 69 22-400 Zamość do dn. 29.07.2013r do godz. 12:00 pokój Nr 9
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.I U. RALPOL Leszek Dziurdź 37-430 Jeżowe 69A
Cena: 475,65 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.07.2013
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 475,65
Oferta z najwyższa ceną: 475,65
zamosc@gddkia.gov.pl drukuj