Liczba gości: 1130
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „WZMOCNIENIE SKARPY GŁĘBOKIEGO WYKOPU W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR S6 OBWODNICA SŁUPSKA W KM 5+800 DO 6+200 – II etap”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie skarpy głębokiego wykopu w pasie drogowym drogi krajowej nr S6 Obwodnica Słupska w km 5+800 do 6+200 - II etap.
Opis robót przy realizacji projektowanych konstrukcji:
-wykonanie prac rozbiórkowych;
-wykonanie wykopów pod projektowane konstrukcje;
-wykonanie rowu odwodniającego na podbudowie betonowej (płyty żelbetowe, krawężniki);
-wykonanie korytka drogowego trójkątnego na skraju drogi, wraz z kratkami i studniami zbiorczymi;
-wykonanie na podbudowie konstrukcji oporowych z gabionów,
-rozłożenie konstrukcji ciągów drenażowych wraz ze studniami zbiorczymi;
-wykonanie nasypów piaszczystych wraz ze studzienkami zbiorczymi na koronie
przeciwskarpy;
-ułożenie na koronie przeciwskarpy korytka typu górskiego wraz z wykonaniem odprowadzenie do studni;
-wykonanie barier ochronnych na drodze i koronie przeciwskarpy;
-prace wykończeniowe –obsiewy ewentualne darniowanie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/35/Z-14/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 3 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 30 000 zł (słownie złotych trzydzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA O/Gd Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk.
Opłata (o ile dotyczy) 138,60zł
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Słupsku, ul. Sportowa 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy GDDKiA O/Gdańsk ul. Subisława 5, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Magdalena Mirończuk - Specjalista ds. Utrzymania Dróg w Rejonie w Słupsku .
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz - Krupa – Zastępca Kierownika Rejonu w Słupsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Słupsku
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w sekretariacie, w terminie do dnia 05.08.2013 r. do godziny 10.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena: cena netto :1 614 940,52 zł
podatek vat 23%: 371 436,32 zł
cena brutto: 1 986 376,84zł
Data udzielenia zamówienia: 28.08.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto :1 614 940,52 zł
podatek vat 23%: 371 436,32 zł
cena brutto: 1 986 376,84zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto :1 614 940,52 zł
podatek vat 23%: 371 436,32 zł
cena brutto: 1 986 376,84zł
drukuj