Liczba gości: 1468
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 32
II przetarg
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 32
II przetarg
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-2713-7/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 50 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
tel. 95 759 25 62
kom. 691 780 159
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
01.08.2013
do godz. 9 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    Data udzielenia zamówienia: zamówienia nie udzielono
    Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
    rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj