Liczba gości: 1064
Data wszczęcia postępowania: 2013-07-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Przedmiot zamówienia: REMONT HALI STALOWEJ (BUDYNEK B-2) POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 1142/15 OBRĘB KOBYLNICA, GMINA KOBYLNICA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę bram wjazdowych, renowację płyt ściennych i dachowych, zabezpieczenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej, remont części socjalnej w budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej oraz zagospodarowanie terenu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/33/Z-14/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk.
Opłata 124,53 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w GDDKiA O/Gdańsk Rejon w Słupsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Panią mgr inż. Jolantę Skubisz-Krupę – Zastępcę Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Słupsku,
ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk,
w terminie do dnia 09.08.2013 r. do godziny 12.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec, Swochowo 13, 76-200 Słupsk
Cena: cena umowna netto 240 015,41 zł
podatek VAT 23% 55 203,54 zł
cena umowna brutto 295 218,95 zł
Data udzielenia zamówienia: 10.09.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 240 015,41 zł
podatek VAT 23% 55 203,54 zł
cena umowna brutto 295 218,95 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 268 819,07 zł
podatek VAT 23% 61 828,39 zł
cena umowna brutto 330 647,46 zł
drukuj