Liczba gości: 1274
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-05
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „REMONT MOSTU NAD RZ. BORUJA W M. NIEZABYSZEWO W KM 211+110 W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z remontem mostu w tym:
- Wykonanie dodatkowej płyty żelbetowej „na mokro” współpracującej z płytą istniejącą,
- Korekta niwelety w strefie mostu i bezpośrednich dojazdów,
- Wykonanie wyniesionych poboczy technicznych,
- Wykonanie warstw nawierzchniowych i izolacyjnych,
- Wykonanie nowych elementów wyposażenia pomostu,
- Montaż odcinków przejściowych barier ochronnych na dojazdach,
wraz z oznakowaniem prowadzonych robót.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/39/Z-4/2013
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 80 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 171,50 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 21.08.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pan Krzysztof Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą Mostki 1B, 87-815 Smólnik
Cena: cena umowna netto: 801 865,94 zł,
podatek VAT 23 %: 184 429,17 zł,
cena umowna brutto 986 295,11 zł.
Cena umowna brutto słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 11/100.
Data udzielenia zamówienia: 30.08.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 801 865,94 zł,
podatek VAT 23 %: 184 429,17 zł,
cena brutto 986 295,11 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 991 875,16 zł,
podatek VAT 23 %: 228 131,29 zł,
cena brutto 1 220 006,45 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj