Liczba gości: 1239
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gańsk
Przedmiot zamówienia: „Aktualizacja systemu punktów referencyjnych dla dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację systemu punktów referencyjnych zlokalizowanych na drogach krajowych województwa pomorskiego zarządzanych przez GDDKiA. W ramach usługi Wykonawca wykona wytyczenie i stabilizację punktów referencyjnych w terenie oraz przekaże Zamawiającemu zaktualizowany wykaz punktów referencyjnych (roboczy wykaz punktów referencyjnych zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy) oraz opisy topograficzne wraz z dokumentacją fotograficzną wykonane dla każdego z punktów oddzielnie w 2 egzemplarzach.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-2/2013
Termin realizacji: W terminie 2 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
Wadium: 1 400 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
20.08.2013 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. „GEO-GRAFIK” Marcin Prell
ul. Tarnobrzeska 21, 71-034 Szczecin
Cena: 23 670,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.09.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 23 670,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 184 100,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj