Liczba gości: 1305
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU
DRÓG KRAJOWYCH W OBWODZIE DROGOWYM W CZŁUCHOWIE”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na Części.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/43/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie dwóch sezonów zimowych:
a) od 15 października 2013 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 15.10.2013 r.) do 30 kwietnia 2014 r.,
b) od 15 października 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.
Wadium: Wadium 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Pana Jakuba Witkowskiego – Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.09.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
Cena: 1 602 612,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.10.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 602 612,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 833 408,00 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj