Liczba gości: 3326
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 511-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ GDAŃSK REJON W CZŁUCHOWIE”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na Części.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd – ZP/42/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 15.10.2013 roku lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 15.10.2013 r.) do dnia 31.12.2015 roku – w całym okresie trwania roku kalendarzowego za wyjątkiem:
- odśnieżania chodników - od 15.10 do 30.04 każdego roku obowiązywania umowy;
- montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych - od 15.10 do 30.04 każdego roku obowiązywania umowy;
- utrzymania czystości w miastach – w okresach przewidzianych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 250 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Pana Jakuba Witkowskiego – Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.09.2013 r. do godziny 12:00 .
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
Cena: 13 362 508,01 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 21.10.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 13 362 508,01 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 14 290 544,68 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj