Liczba gości: 1546
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Jednostka prowadząca postępowanie – Rejon w Lubartowie Adres: ul. Krańcowa 6 , tel. 81-855-24-58 fax. 81 854-26-04,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: lubartów@gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych
zgromadzonego na placu składowym na działce nr 732 w m. Dys.
(drewno pochodzące z wycinki drzew w ciągu drogi ekspresowej S17 odc. Kurów –
Lublin– Piaski - Zadanie 3 ).
Numer przetargu: II przetarg
Termin realizacji: Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7dni od dnia zawarcia UMOWY sprzedaży. Drewno zabrać do dnia 20.09.2013r.
Wadium: Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400,00zł ( słownie złotych: czterysta). Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
– BGK NR KONTA 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Waldemar Zyga
nr telefonu: 81 854 27 06 , lub 698 689 370
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Lublin Rejon w Lubartowie ; 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6 , pokój nr 4
do dn. 26.08.2013r. godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: jedyna złożona i ważna oferta spełniająca warunki „Instrukcji dla oferentów”. Marian Koszarny, Aleksandrów IV 599, 23-408 Aleksandrów
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marian Koszarny, Aleksandrów IV 599, 23-408 Aleksandrów
  Cena: 15 439,47 zł. brutto
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 15 439,47 zł. brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 15 439,47 zł. brutto
  drukuj