Liczba gości: 1157
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-14
Zamawiający: Zamawiającym jest:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE DODATKOWYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE OBJĘTYM BUDOWĄ POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 2 odcinków dróg dojazdowych o łącznej długości ok 375 m wraz z usunięciem kolizji branży energetycznej i gazowej oraz:
• wykonanie zjazdów na działki, które nie były uwzględnione w dokumentacji na „budowę Obwodnicy Południowej m. Gdańska”, a także wydłużenie niektórych zjazdów do granicy pasa drogowego,
• przebudowę rowu melioracyjnego 0E zlokalizowanego w km 3+000 Obwodnicy Południowej miasta Gdańska,
• przebudowa przepustu po drogą gminną w ciągu kanału „A”
• wykonanie dodatkowych klap zwrotnych na przegrodach szczelnych na terenie Polderu Olszynka.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/31/R-1/2013
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 2 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego budowy – najpóźniej 14 dni od daty zakończenia robót.
3. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów odbiorowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej) – najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35 000 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 181,60 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania – Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji;
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 29.08.2013 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.08.2013 r. do godziny 12:00, nie złożono żadnej oferty.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj