Liczba gości: 1548
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Jednostka prowadząca postępowanie – Rejon w Puławach
Adres: ul. Składowa 1a, tel. 81-886-47-49 fax. 81 886-21-27,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: pulawy@gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161
Przedmiot zamówienia: II przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dla zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski, zadanie nr 1 – odcinek Kurów od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin”
Opis przedmiotu zamówienia: II przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew dla zadania pn.: Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski, zadanie nr 1 – odcinek Kurów od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin”
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z15/ZD/6/II/2013
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium
w wysokości 10.000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
– BGK NR KONTA 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001 Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Sprzedającego lub odebrać w siedzibie Sprzedającego w Puławach w godz. 7:15-14:30
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: P. Adam Droń – Z-ca Kierownika Rejonu Puławach , telefon kontaktowy – 81 886 47 49
Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych i oznakowanych kopertach należy składać do 05.09.2013 do godz. 9:00 w biurze Rejonu w Puławach przy ul. Składowej 1A pok. nr 5
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie uniewazniono z uwagi na to, że do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.
pulawy@gddkia,gov.pl drukuj