Liczba gości: 1199
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 168/4
(UL. ZAWIEJSKA 171) ORAZ 176/4 (UL. ZAWIEJSKA 177) W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeń na działkach nr 168/4 oraz 176/4 przy ulicy Zawiejskiej w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów.
W zakres robót wchodzi:
- rozbiórka budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych,
- rozbiórka budowli,
- rozbiórka obiektów sieciowych kanalizacyjnych wraz z odłączeniem przyłączy,
- rozbiórka nawierzchni utwardzonych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- działania w zakresie utylizacji i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/45/R-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 40 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin przedłożenia Zamawiającemu dokumentów odbiorowych (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji numerycznej) najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
Wymagany termin przedłożenia sprawozdawczości i rozliczenia rozbiórki – najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 500 zł (słownie złotych sześć tysięcy pięćset 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 65,70 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Kinga Gierlach - Kierownik Projektu.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 05/09/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Dźwigar Zbigniew Janecki
ul. Stodólna 58/9
87-800 Włocławek
Cena: Cena netto: 69 000,00 zł
Podatek VAT 23% 15 870,00 zł
Cena brutto: 84 870,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 23/09/2013
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 69 000,00 zł
Podatek VAT 23% 15 870,00 zł
Cena brutto: 84 870,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 122 100,00 zł
Podatek VAT 23% 28 083,00 zł
Cena brutto: 150 183,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj