Liczba gości: 1523
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „PROWADZENIE DYŻURÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W REJONACH GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU” z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- kierowanie akcją przy odśnieżaniu dróg,
- kierowanie akcją przy usuwaniu śliskości na drogach.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Człuchowie”;
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Gdańsku”;
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Kościerzynie”;
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Słupsku”;
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych w Rejonie w Tczewie”.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną (dowolnie wybraną część) lub więcej (dowolnie wybranych części) spośród wyżej określonych części zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/46/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby wszystkie części zamówienia były realizowane w terminie od dnia 15.10.2013 r. lub od dnia podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 15.10.2013 r.) do dnia 30.04.2014 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 – 1 500,00 PLN, (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Część Nr 2 – 2 400,00 PLN, (słownie złotych: dwa tysiące czterysta złotych 00/100),
Część Nr 3 – 1 500,00 PLN, (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Część Nr 4 – 1 500,00 PLN, (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Część Nr 5 – 3 000,00 PLN, (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 29,80 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych: Michał Tyburski – Starszy Inspektor Wydziału Dróg;
b) w sprawach procedury przetargowej: Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.08.2013 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dla Części nr 1, 2, 3, 4, 5 przedmiotowego zamówienia:
ManBroker Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
adres: ul. Macierzy Szkolnej 4,
80-308 Gdańsk
Cena: Dla Części nr 1:
cena umowna netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena umowna brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 2:
cena umowna netto 111 041,28 zł,
podatek VAT 8 % 8 883,30 zł,
cena umowna brutto 119 924,58 zł,
Dla Części nr 3:
cena umowna netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena umowna brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 4:
cena umowna netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena umowna brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 5:
cena umowna netto 148 055,04 zł,
podatek VAT 8 % 11 844,40 zł,
cena umowna brutto 159 899,44 zł.
Data udzielenia zamówienia: 09.10.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: Dla Części nr 1, 2, 3, 4 i 5 przedmiotowego zamówienia: 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: Dla Części nr 1:
cena netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 2:
cena netto 111 041,28 zł,
podatek VAT 8 % 8 883,30 zł,
cena brutto 119 924,58 zł,
Dla Części nr 3:
cena netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 4:
cena netto 74 934,72 zł,
podatek VAT 8 % 5 994,78 zł,
cena brutto 80 929,50 zł,
Dla Części nr 5:
cena netto 148 055,04 zł,
podatek VAT 8 % 11 844,40 zł,
cena brutto 159 899,44 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Dla Części nr 1:
Cena netto 81 648,00 zł
Podatek VAT 8% 6 531,84 zł
Cena brutto 88 179,84 zł
Dla Części nr 2:
Cena netto 122 472,00 zł
Podatek VAT 8% 9 797,76 zł
Cena brutto 132 269,76 zł
Dla Części nr 3:
Cena netto 81 648,00 zł
Podatek VAT 8% 6 531,84 zł
Cena brutto 88 179,84 zł
Dla Części nr 4:
Cena netto 81 648,00 zł
Podatek VAT 8% 6 531,84 zł
Cena brutto 88 179,84 zł
Dla Części nr 5:
Cena netto 163 296,00 zł
Podatek VAT 8% 13 063,68 zł
Cena brutto 176 359,68 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj