Liczba gości: 1898
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21
http://www.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161 , NIP: 712-242-71-34,
Adres do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, Rejon w Kraśniku
ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik
Tel: 81 8264090 fax: 81 8252007
Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
Przedmiot zamówienia: II Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku przy ul. Obwodowej 9
Opis przedmiotu zamówienia: II Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku przy ul. Obwodowej 9
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z12/II zbycie drewna/2013
Termin realizacji: Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy a drewno odebrać w terminie nie później niż do 23.09.2013r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ofertowa - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można otrzymać w siedzibie Zamawiającego ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik, lub pocztą na koszt Wykonawcy, bądź pobrać ze strony: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Zapalski GDDKiA Oddział Lublin REJON W KRAŚNIKU pok. nr 7 (tel (81) 826-40-90 w sprawach procedury , Zbigniew Kowalczyk w sprawach merytorycznych dot. Opisu Przedmiotu zamówienia (81) 826-40-89
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Lublin REJON W KRAŚNIKU przy ul. Obwodowej 9, w pokoju nr 2, w terminie do dnia 09.09.2013 roku, do godz. 09:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budoran Krzysztof
BUD-MAX
ul. Snopkowska 8/19
20-067 Lublin
Cena: 6 437,17zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.09.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 5 782,98 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 437,17zł brutto
krasnik@gddkia.gov.pl drukuj