Liczba gości: 1092
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - „DOSTAWA I WYMIANA SYGNALIZATORÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6 OD KM 279+000 DO KM 300+000”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę istniejących sygnalizatorów żarówkowych na nowe sygnalizatory ze źródłem światła typu LED oraz sygnalizatorów akustycznych oraz ustawienie nowych progów mocy i rozruch sterowników sygnalizacji świetlnej.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/41/Z-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
10.09.2013 r. godz. 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert przesunięto do dnia 13.09.2013, do godz. 11:00
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj