Liczba gości: 1023
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „NAPRAWA USZKODZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ESTAKADY WE-1 W CIĄGU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z naprawą/wymianą uszkodzonych elementów wyposażenia estakady w tym:
- wymiana cząstkowa warstwy ścieralnej nawierzchni,
- naprawa/wymiana uszkodzonych desek gzymsowych,
- odtworzenie ekranu przeciwhałasowego,
- wymiana uszkodzonych krawężników kamiennych,
- wykonanie warstw nawierzchniowych wyniesionych poboczy technicznych,
wraz z oznakowaniem prowadzonych robót.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/51/Z-4/2013
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 30 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
2. Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wadium: 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
W sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10,
do 23.09.2013 r., do godz. 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj