Liczba gości: 1473
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK
REJON W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy, konserwacje oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej w zakresie niżej wymienionych urządzeń:
- osadniki betonowe bez separatora 31 szt;
- kolektory deszczowe 47 km;
- przykanaliki 1 471 szt:
- zbiorniki retencyjne 15 szt;
- separatory 56 szt.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/52/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.
W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej uniemożliwiającej rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia 01.10.2013 r., dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia zostanie przesunięty na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa zostanie podpisana.
Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% - najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 23,80 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Stanisław Nizicki – Starszy specjalista ds. utrzymania dróg.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
25.09.2013 r. do godziny: 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W wyniku wątpliwości dotyczącej określenia prawidłowej stawki podatku VAT Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 23.09.2013 r. z prośbą do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statycznego w Łodzi o określenie pozycji, pod którą należy klasyfikować każdą pracę wymienioną w kosztorysie ofertowym wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W odpowiedzi Zamawiający uzyskał informację z Głównego Urzędu Statystycznego Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów z Warszawy, że konserwacja kanalizacji deszczowej i separatorów, realizowane w ramach kompleksowego zadania zlecanego na zewnątrz mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 37.00.11.0 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na fakt błędnego zakwalifikowania przedmiotu zamówienia jako roboty budowlane a nie usługi oraz nieprawidłowo przyjętej stawki podatku VAT.
Modyfikacja treści SIWZ: Oferty należy złożyć:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
Do dnia 06.11.2013 r. do godziny: 14:00
Otwarcie ofert nastąpi:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna.
Dnia 06.11.2013 r. Godzina: 14:05
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj