Liczba gości: 2463
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Jednostka prowadząca postępowanie – Rejon w Puławach
Adres: ul. Składowa 1a, tel. 81-886-47-49 fax. 81 886-21-27,
http://www.gddkia.gov.pl, e-mail: pulawy@gddkia.gov.pl
NIP: 712-242-71-34, Regon: 01751157500161
Przedmiot zamówienia: IV Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego
w Kurowie i w Żyrzynie oraz na placu w Jastkowie
Opis przedmiotu zamówienia: IV Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zgromadzonego na placu Obwodu Drogowego
w Kurowie i w Żyrzynie oraz na placu w Jastkowie
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z15/ZD/3/IV/2013
Wadium: Wadium nie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Sprzedającego lub odebrać w siedzibie Sprzedającego w Puławach w godz. 7:15-14:30
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: P. Adam Droń – Z-ca Kierownika Rejonu Puławach , telefon kontaktowy – 81 886 47 49
Miejsce składania ofert: Oferty w zamkniętych i oznakowanych kopertach należy składać do 26.09.2013 do godz. 9:30 w biurze Rejonu w Puławach przy ul. Składowej 1A pok. nr 5
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano ofertę Firmy ECITRANS Izabela Sokołowska Al. Partyzantów 39B/7 24-100 Puławy na Część A i Część B
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECITRANS Izabela Sokołowska Al. Partyzantów 39B/7 24-100 Puławy
  Cena: Część A - 5.749,31 zł brutto
  Część B - 21.610,43 zł brutto
  Data udzielenia zamówienia: 02.10.2013
  Liczba otrzymanych ofert: Część A - 4 oferty
  Część B - 3 oferty
  Oferta z najniższą ceną: Część A - 615,04 zł brutto
  Część b - 1.937,50 zł brutto
  Oferta z najwyższa ceną: Część A - 5.749,31 zł brutto
  Część B - 21.610,43 zł brutto
  pulawy@gddkia,gov.pl drukuj