Liczba gości: 1106
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - „DOSTARCZANIE OBRAZU Z KAMER ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH W GDDKiA O/GDAŃSK”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na wizualizacji i rejestracji obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych na terenie woj. pomorskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/48/Z-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 15. października 2013 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2017 r., przy czym część montażowa systemu czyli montaż nowych kamer oraz zapewnienie komunikacji pomiędzy kamerami, a serwerem wraz z udostępnieniem obrazu na stronie internetowej ze wszystkich kamer Zamawiającemu musi zostać zrealizowana do dnia 15. listopada 2013 roku.
Wadium: 10 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
do 26.09.2013 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Termin składania ofert przesunięto do dnia 30.09.2013 r. do godz. 11:00.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. jawna
ul. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
Cena: 285 039,22 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.10.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 285 039,22 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 501 205,32 zł brutto
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj