Liczba gości: 17526
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-19
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Białymstoku 15 - 703 Białystok, ul. Zwycięstwa nr 2
Przedmiot zamówienia: Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
1) W związku z odstąpieniem od umowy na realizację obwodnicy miejscowości Szczuczyn zaszła konieczność dokończenia robót. Na potrzeby niniejszego przetargu sporządzono nowy przedmiar różnicowy oraz kosztorys ofertowy - różnicowy, w których zakres robót na dokończenie kontraktu uwzględnia zakres wykonanych dotychczas prac oraz materiały zakupione przez dotychczasowego Wykonawcę (do wykorzystania w obecnym przetargu w postaci „Wykazu powierzanych materiałów”).
2) W dniu 23.10.2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 08.10.2012, poz. 1109). W związku z w/w zmianą w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przygotowała dokumentację zamienną (PB+PW) w zakresie zmiany ekranów akustycznych dla obwodnicy m. Szczuczyn. W obecnych materiałach przetargowych (Tom: Ekrany-zamienny_2013) zamieszczona została dokumentacja zamienna dotycząca zakresu ekranów akustycznych dla rozwiązań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami, w oparciu o którą należy obecnie realizować ekrany akustyczne. W/w przedmiar oraz kosztorys ofertowy -różnicowy zamieszczone w obecnej dokumentacji przetargowej uwzględniają ich budowę na podstawie dokumentacji zamiennej. Termin uzyskania wykonalnej zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 22/2011, znak WI-I.7820.4.8.2011.IA z dnia 05.12.2011 r. wydanej przez Wojewodę Podlaskiego dla budowy Obwodnicy miejscowości Szczuczyn przewiduje się na koniec października 2013r.
3) Z uwagi na fakt całkowitego wykonania piezometrów przez poprzedniego Wykonawcę robót, zobowiązuje się nowego Wykonawcę do przeprowadzenia, przed rozpoczęciem prac budowlanych, ponownych badań wód gruntowych z trzech istniejących piezometrów, w zakresie określonym w Dokumentacji hydrogeologicznej piezometrów, stanowiącej załącznik do niniejszego przetargu. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do zabezpieczenia na czas budowy przed zniszczeniem i zasypaniem piezometrów, których lokalizacja wskazana jest w w/w Dokumentacji.
4) Dla działek do czasowego zajęcia zaznaczonych w planie zagospodarowania projektu budowlanego linią niebieską przerywaną i wymienionych w punkcie III decyzji ZRID, Wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia w/w nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na w/w działkach, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, Wykonawca robót będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
5) „Wyjaśnienia i Zmiany” do przetargu GDDKiA–O/BI-ZR-R-2-284-2/D/2012. Przetarg j.w znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: http://www.gddkia.gov.pl/pl/119/powyzej-progow-unijnych. Stanowią one materiał informacyjny dla Wykonawców.
Numer przetargu: GDDKiA-O/BI-ZR-R-2-284-12/D/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostepna na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - pokój 214 - cena wersji papierowej 25 000,00 PLN brutto
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Helenę Zdanowicz - tel. + 48 856645839
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w Punkcie Obsługi Klienta, w terminie do 31.10.2013 r. do godziny 11:50.

Zmiana terminu z 31.10.2013 r. na 12.11.2013 r.

Zmiana terminu z 12.11.2013 r. na 26.11.2013 r.

Zmiana terminu z 26.11.2013 r. na 18.12.2013 r.

Zmiana terminu z 18.12.2013 r. na 29.01.2014 r.

Zmiana terminu z 29.01.2014 r. na 26.03.2014 r.

Zmiana terminu z 26.03.2014 r. na 12.05.2014 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: -
Modyfikacja treści SIWZ: 1) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 31.10.2013 r na dzień 12.11.2013 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

2) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 12.11.2013 r na dzień 26.11.2013 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

3) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 26.11.2013 r na dzień 18.12.2013 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

4) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 18.12.2013 r na dzień 29.01.2014 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

5) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 29.01.2014 r. na dzień 26.03.2014 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

6) Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 26.03.2014 r. na dzień 12.05.2014 r., godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,POL – AQUA” S.A.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska
wczesniej siedziba: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Cena: 126 216 460,23 zł. brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.08.2014
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,POL – AQUA” S.A.
ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska
wczesniej siedziba: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
126 216 460,23 zł. brutto
Oferta z najwyższa ceną: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Polska
173 397 363,41 zł. brutto
ekozlowska@gddkia.gov.pl drukuj