Liczba gości: 1110
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie wybranych materiałów do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla projektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mapy z zakresem terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) oraz zestawień i wykazów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID (wraz z projektem wniosków) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały - Kazimierzowo.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/55/P-2/2013
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Etapu I Umowy Zamawiającemu) w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z następującymi zastrzeżeniami:
- ETAP I zamówienia, szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, należy zrealizować w terminie 2 miesięcy licząc od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego kompletnych materiałów wyjściowych, o których mowa w pkt III Opisu Przedmiotu Zamówienia. Terminy dla każdego z dwóch zadań inwestycyjnych będą liczone odrębnie. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy przedmiotowych materiałów wyjściowych w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
- ETAP II zamówienia, określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończy się nie później niż po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo zakończy się do czasu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadań inwestycyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia, w zależności od tego, który z terminów upływa wcześniej.
Termin realizacji ETAPU I zamówienia oznacza termin złożenia materiałów do decyzji ZRID w siedzibie Zamawiającego.
Okres 24 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania postępowań administracyjnych o wydanie decyzji ZRID dla zadań inwestycyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10, w terminie do dnia 22.10.2013 r. do godz. 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Cena: 479 700,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.11.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj